Poslední verze

HomeEKO 3SR16

7 Říjen, 2013

Domů

HomeEKO, vedení ekonomiky domácnosti

 • Sledování více domácností
 • Účetnictví - příjmy, výdaje a převody, import dat
 • Vedení více účtů
 • Trvalé příkazy
 • Vyhodnocení - grafy, tiskové sestavy
 • Porovnání dat
 • Sledování spotřeb:
  • elektřina ( denní a noční proud )
  • voda ( studená a teplá )
  • plyn
  • automobil
  • založení vlastních
 • Kalendář pro přehledné zobrazení příjmů a výdajů.
 • Adresář
 • Zálohování a obnova dat
 • Export dat (pdf, html, doc, xls, dbf)
 • Snadné ovládání a přehlednost programu
 • Zvětšení písma programu nezávisle na systému

Popis

Program, jak již z názvu „HomeEKO, vedení ekonomiky domácnosti" vyplývá, je zaměřen na sledování chodu domácnosti, na jednoduché a přehledné zjištění kam plynou peníze. Zapisování příjmů a výdajů v domácnosti do programu na počítači bylo maximálně zjednodušeno a urychleno (předvyplnění posledně použitými hodnotami, ...). Proti běžným zápisům do různých sešitů se odmění jednoduchými a přehlednými výstupy například ve formě grafů.

Je možné vést současně záznamy libovolného počtu domácností. Vstup do programu je chráněn zadáním zvoleného hesla. Heslo je možné zapnout nebo vypnout, přednastavena je práce bez hesla. Tabulky v databázi programu jsou také heslem chráněny proti přístupu k tabulkám pomocí jiných programů. Pro přehlednost zobrazení je možno data řadit podle vybrané položky a také omezovat zobrazovanou množinu dat, například od data do data, apod.Různé seznamy a přehledy lze vytisknout standardně graficky na tiskárně, možno i barevné, náhled na obrazovku, tisk do souboru pro možnost pozdějšího tisku na tiskárnu. Program umožňuje označovat řádky a pracovat jen s řádky označenými. Pořadí a šířku sloupců v tabulce je možné nastavit podle potřeby, to vše je zapamatováno a znovu načteno při dalším otevření okna. Vedení seznamu adres, telefonů a dalších kontaktů v jednoduchém adresáři. Při zadávání dat je ve složitějších případech použit průvodce. Jedná se například o definici účetních skupin, tankování paliva do automobilu nebo o zadávání trvalých příkazů plateb do účetnictví. Základními moduly jsou účetnictví a evidence spotřeb.

Vlastní modul účetnictví umožňuje:

 • Při sledování příjmů a výdajů v domácnosti je možné pracovat s libovolným počtem účtů, přičemž po nainstalování programu je založen hlavní pracovní účet „PK - hotovost"
 • je možné založit další účty, například sporožirový účet, bankovní účet, další účet s hotovostí, atd.
 • Pro předávání peněz z jednoho účtu na druhý slouží převod.
 • Převod je zadáván jednoduše zápisem částky přijaté nebo vydávané na vybraný účet s tím, že na druhém účtu se částka zapíše automaticky.
 • V modulu účetnictví je sledování příjmů a výdajů rozděleno do kódů, to jsou například výdaje na elektřinu, vodu, plyn, telefon, odívání, atd.
 • Kódy je možné sdružovat do skupin, pro lepší názornost při grafickém vyhodnocení celkových příjmů a výdajů, tj. například skupina inkaso, kde budou zahrnuty kódy elektřina, voda, plyn, nájemné, dále skupina pojištění, skupina spoření, skupina potraviny, apod.
 • Částky pro kódy mohou být libovolně na straně příjmové nebo výdajové
 • Maximum výpočtů přímo na obrazovce.
 • I pro omezenou množinu jsou volitelně k dispozici různé možné součty, včetně součtů k aktuální pozici tabulky, ve které se pohybuji.
 • Je možné zadávat stálé platby, tj. automatické přidání položky do účetnictví pod vybraným kódem k zadanému datu, např. platba školného k dvanáctému každého měsíce, pravidelný příjem ze sociální dávky, atd.

Modul sledování spotřeb umožňuje:

 • Sledovat spotřeby elektřiny (možnost zadávat dvě sazby za odebrané kWh), spotřebu plynu, spotřebu vody, spotřebu benzínu (případně jiného paliva např. nafta, propan butan) s knihou jízd
 • Uzavření/otevření období, sloužící k tomu, aby celkové částky spotřeb byly počítány od data, kdy proběhlo vyúčtování.
 • Zadávání dat při sledování spotřeb je co nejvíce usnadněno, jde jen o vlastní odečet stavu měřidla, do programu je třeba zadat datum a stav měřidla (elektroměru, plynoměru, vodoměru, atd.), ostatní částky, jako sazby za odebranou energii, stálé platby, výše zálohy apod. jsou předdefinovány z posledního zápisu.
 • Sledovat takto případné nárůsty spotřeby, podle toho pak upravit výši placené zálohy.
 • Definování uživatelské evidence spotřeby. Slouží k evidování dalších spotřeb, např. Teplo atd.
 • Při evidenci jízd a sledování spotřeby paliva automobilu podobně jako ve sledování spotřeby např. elektřiny při natankování odečítáme stav počitadla ujetých kilometrů a zapisujeme jej společně s datumem do programu.
 • Pokud bude využívána funkce „Tankování paliva", je možné sledovat spotřebu automobilu za jednotlivé jízdy.